Spara till barn

Kort sammanfattning om att spara till barn

  • Viktigt att välja vems namn kontot ska öppnas i, ditt eget eller barnets.
  • Bankerna har olika rutiner om kontot öppnas i barnets namn, undersök vad som krävs för den bank du väljer.
  • Föräldrar har ansvar för barnets pengar och ska se till att de går till ändamål som är positiva och sunda för barnet.
  • From att barnet är 16 år kan det förvalta sitt eget konto.
  • Investeringssparkonto/kapitalförsäkring är en allt mer populär sparform. Utbetalningen till barnet skiljer sig dock åt mellan de olika sparformerna.
  • Skatt måste betalas av barnet när barnet blir ägare till summor över 50 000 kr, även om det är en gåva.

 

Många föräldrar, far och morföräldrar vill spara pengar till sitt barn/barnbarn. Det finns olika sätt att göra det på och flera saker att känna till när du påbörjar ett sparande till ett barn. Det vanligaste sättet att spara till barn är att göra det i ett sparkonto eller i fonder, men en del väljer även att spara i kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto.

Spara i ditt eller barnets namn

När du påbörjar ett sparande till barnet så kan du välja att spara i ditt namn eller i barnets namn. Det handlar alltså om i vems namn kontot öppnas i. Öppnas kontot i ditt namn så är sparandet och pengarna dina. Det innebär också att du bestämmer när barnet ska få sparpengarna. Det kan vara bra att skriva ett testamente där du uttrycker vem som ska få pengarna på kontot, för all tydlighet skull.

Öppnas ett sparkonto i barnets namn så finns olika rutiner beroende på om du är förälder och förmyndare eller någon annan. Bankernas rutiner kan vara olika där. Det kan krävas att banken efterfrågar vissa dokument som personbevis eller utdrag ur folkbokföringen för se vem som är förmyndare till barnet. Båda föräldrarnas underskrifter kan också krävas.

Barnets konto – vem disponerar det?

Frågan om hur kontot ska disponeras handlar om hur situationen med förmyndarna ser ut (föräldrarna). Antingen disponeras kontot gemensamt eller så disponeras kontot var för sig. Det kan handla om ni som föräldrar lever tillsammans eller inte som avgör om kontot ska disponeras var för sig eller tillsammans. Det som är viktigt är att du som förälder har ansvar för ditt barns pengar och de ska gå till sådant som är i barnets intresse och välmående.

Du får alltså inte använda pengarna för eget syfte och i egna intressen. Om far eller morföräldrar vill öppna konto till barnet så krävs ofta information om föräldrarna (personuppgifter) och även deras godkännande.  Barnets sparkonto kan förses med en slags spärr, det ber du om när kontot öppnas och det innebär att uttagen måste godkännas av en överförmyndare.

När du sparar till barn är det gåvor

När du sparar eller köper fonder/aktier till barnet är du endast förvaltare av pengarna till dess att barnet är myndigt, dvs 18 år. Pengarna du sätter in på kontot på banken ses som gåvor till barnet och det gör alltså barnet till ägare av gåvorna. Från och med att barnet är 16 år så kan det öppna eget konto hos banken som hen själv disponerar över.

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

För många fungerar ett tryggt sparkonto bäst till sparande, där det också finns flera olika typer av sparkonton utefter vad som passar ditt sparande bäst. Andra väljer sparande såsom kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto är ett konto där du investerar i fonder åt barnet, du kan inte sätta något speciellt tillfälle för utbetalning åt barnet.

I en kapitalförsäkring kan du däremot bestämma när och hur barnet ska få utbetalningar från försäkringen. Du kan till exempel bestämma att utbetalningar sker vid 18 år, 25, 30 år och olika belopp per tillfälle. På en kapitalförsäkring kan du också göra barnet till förmånstagare om du har kapitalförsäkringen i ditt namn.

Skatt och deklaration – barns sparande

Måste barnet skatta och deklarera inkomster via sparande? Då barnet blir ägare av de pengar eller fondandelar som barnet får så måste barnet betala skatt och deklarera om det handlar om summor över 50 000 kr. Det gäller även om barnet har fonder som säljs med vinst. På mindre ränteinkomster skickar banken en kontrolluppgift på att de själva drar av skatten, barnet behöver inte deklarera heller. Detsamma gäller mindre innehav av fonder.

Kommentera eller Fråga