Insättningsgaranti – Garanti för ditt sparande

Sammanfattning – Insättningsgaranti

  • Insättningsgaranti är en garanti för dig som sparare.
  • Garantin eller ersättningen betalas ut om banken skulle gå i konkurs.
  • Riksgälden har ansvar för att betala ut ersättning från insättningsgarantin. Motsvarande garanti finns även i andra länder.
  • Det är Finansinspektionen som gett tillstånd för sparande då en bank eller motsvarande omfattas av insättningsgarantin.

Insättningsgaranti är ett skydd för dig som konsument och sparare. Insättningsgarantin garanterar att du som sparare får ersättning om banken eller låneinstitutet som du sparar dina pengar hos skulle gå i konkurs.

När ett institut omfattas av insättningsgarantin så har Finansinspektionen godkänt och gett tillstånd till banken, kreditmarknadsföretaget eller värdepappersbolagets att ta emot kunders pengar för sparande. Staten kan då gå in och garantera spararnas pengar vid en konkurs eller när Finansinspektionen bestämmer att insättningsgarantin ska träda i kraft.

Låneinstituten är skyldiga att upplysa kunden om deras sparkonton omfattas av insättningsgarantin eller ej. Garantin ska också gälla alla typer av insättningar på sparkonto. Med alla typer så menas även konton som har fria uttag eller begränsat antal uttag.

Vi kommer att längre ned i artikeln berätta om vilka som inte omfattas av garantin. I Sverige är det Riksgälden som tar ansvar för att betala ut ersättning, ge allmän information och ta ut och beräkna avgifter. Motsvarande garanti till insättningsgarantin finns i andra EU-länder och även länder utanför EU. Det var EG som gav direktiv om insättningsgarantin på 90-talet och den infördes i Sverige 1996.

För vilka gäller ersättningen?

De institut som som tillhör insättningsgarantin kan inte få ersättning vid konkurs eller liknande. Alla kunder till institut som omfattas av garantin får däremot ersättning. Det vill säga privatpersoner, även omyndiga, andra juridiska personer såsom dödsbon och företag.

Vad faller utanför insättningsgarantin?

De typer av sparanden som faller utanför insättningsgarantin är pensionssparande och insättning via postväxel. Dessa två omfattas ej av insättningsgarantin. Postväxlar hamnar utanför definitionen av insättning som finns med i lagen om insättningsgarantin.

Maxbelopp för ersättning

Insättningsgarantin har ett maxbelopp för garantin vilket är 100 000 euro per kund. Blir du beviljad ersättning så beräknas den om från euro till svenska kronor och då utgår man från den valutakurs som gällde den dagen då ersättningen trädde i kraft.

Skulle ni vara flera som delar samma konto, det vill säga medkontohavare så har alla, varje enskild person, rätt till ersättningsbelopp upp till maxbelopp. Din ersättning påverkas heller inte om du skulle ha skulder till låneinstitutet. Det som kallas upplupen ränta ersätts också men du kan inte få ut mer än det totala maxbeloppet som finns per person.

Sparande hos utländsk filial i Sverige måste vara godkänd för komplettering till hemlandets garanti för att få hjälp av den svenska insättningsgarantin. Det som den svenska staten då gör är att man ansvarar för mellanskillnaden mellan ersättningsnivåerna för hemlandets garanti och den svenska garantin.

Hur betalas ersättningen ut?

Du som kund behöver själv inte göra någon anmälan till Riksgälden om din bank/låneinstitut skulle gå i konkurs utan Riksgälden kontaktar dig om ett sådant tillfälle skulle uppstå. Ersättningen betalas inom 20 dagar från med att beslut tas om ersättning men man försöker arbeta för att kunden ska få ersättning så snabbt som möjligt.

Skulle du ha pengar hos en utländsk filial i Sverige måste hemlandets skydd vara godkänd för komplettering av den svenska insättningsgarantin, då hemlandets skydd inte når samma nivå som den svenska. Det är behörig myndighet i filialens hemland som beslutar. Reglerna för ersättning kan variera i olika länder men det totala maxbelopp som gäller i Sverige, gäller även här.

Låneinstitut som omfattas av insättningsgarantin

De som automatiskt omfattas av insättningsgarantin är svenska banken, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag som Finansinspektionen godkänt och gett tillstånd att ta emot kunders pengar på konton. Ett svenskt dotterbolag till utländskt företag anses som svenskt då det har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet inom bank, kreditmarknadsföretagande eller värdepappersbolag.

Läs mer på insättningsgarantin.se om vilka som omfattas av den svenska insättningsgarantin och sök efter just din bank i listan över alla som är anslutna till insättningsgarantin.

Kommentera eller Fråga